فروردین ۲۰, ۱۳۹۳

گفتگو با مجله چلچراغ

اگر می دانستیم اینقدر از گربه می ترسد، حتما یک گربه را برای مصاحبه می آوردیم. راستش در طول مصاحبه هم طوری که متوجه نشود، تلاش […]